Mysaas Free

การซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ”เป็นสิ่งจำเป็น และ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ” เรารับบริหารงานซ่อมบำรุง * ให้ท่านใช้โปรแกรม ฟรี สำหรับ Facility ของอาคาร,บจก. โดยโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง ของสิงค์โปร์ ผ่านระบบ Call Center Service Mysaas Call Center Service Management Web Applications Real Time ·


FSM (Filed Service Management)

  • บริหารงานบริการ และ งานซ่อมบำรุง
  • บริหารงาน ( Work Request ) , เจ้าของพื้นที่ ,เจ้าของห้อง
  • ผู้ใช้บริการแจ้งซ่อมได้ ฟรี
  • บริหารเวลา, บริหารคน (Subcontract) ฟรี
  • บริหารค่าใช้จ่าย,พร้อมประวัติงานซ่อมบำรุงให้ ฟรี