บริษัท คมิกซอฟต์เทค จำกัด KARMIX SOFTTECH CO., LTD.

บริษัท คมิกซอฟต์เทค จำกัด เปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ.2552 เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน จัดจำหน่ายสินค้าไอที Computer , IT Solution Network , งานซ่อมบำรุงสินค้า IT และ Software Mainternance Service ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้นำระบบ Application , Software , Maintenance , Service , System มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานซ่อมบำรุง สร้างความพึ่งพอใจในการบริการงานซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า ซึ่งระบบ Mysaas , Call Center , Mantenance , Service , System , Web Application ตอบโจทย์งานบริหารงานซ่อมบำรุงแบบศูนย์รับแจ้งซ่อม เครื่องจักร ซ่อมบำรุงอาคาร และทรัพย์สินขององค์กร และบริษัทที่ให้บริการศูนย์ซ่อมต่างๆ


การขยายตัวขององค์กรและการเจริญเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน งานซ่อมบำรุง เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง การบริหารงานซ่อมบำรุง ระบบงานรักษาป้องกัน ระบบควบคุมงานซ่อม ระบบฐานข้อมูลเครื่องจัก ประวัติการซ่อม และระบบบริหารงานพัสดุอะไหล่ การควบคุมบริกหารงานซ่อม ผู้รับเหมาเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย KPI เพื่อพัฒนางานซ่อมบำรุงและลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร

MY BUSINESS

  • FSM (Filed Service Management) บริหารบริการ และ งานซ่อมบำรุง บริหารงาน บริหารเวลา บริหารคน
  • OPS (Operation Management System) Iventory Control บริหารงานจัดซื้อ
  • WMS (Warehouse Management System) บริหารงานคลังสินค้า
  • SRM (Service Request Management)
  • บริการให้ใช้พริ้นเตอร์ฟรี (Multifuction Laser Printer) สอบถามเพิ่มเติม

ลักษณะของธุรกิจที่นำ software Service Maintenance ไปใช้

  • กลุ่มธุรกิจบริหารงานซ่อมที่มีสาขาจำนวนมาก , บริหารซ่อม SUP Contact Control งานซ่อมจากสาขา , Control ผู้รับเหมางานซ่อมบำรุง โดยใช้ Downtime ในการกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการงานซ่อมบำรุง กลุ่มผู้ซ่อมมีหลานบริษัท ซ่อมงานอยู่นอกพื้นที่และอยู่ต่างจังหวัด ฐานข้อมูลอยู่ที่ Center Control ด้วย CMMS บริหารงานซ่อมจากส่วนกลางทั้งหมด
  • กลุ่มธุรกิจบริหารงานศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและ service หลังการขาย , สัญญารายปี Control Warranty , PM , งานซ่อมหลังการขาย , การเสนอราคาซ่อม , งานซ่อมภายในและ Onsite Service , ผู้ซ่อมสามารถปิดใบงานหน้างานได้ , ผู้ซ่อมสามารถปริ้นใบงานหน้างานได้
  • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงในองค์กร ควบคุมบริหารงานซ่อมภายในโรงงาน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร Equipment Breakdown , History , Preventive , Maintenance Plan , Inventory spare part Control , Data Analysis